Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en leverings- en betalingsvoorwaarden van :

tcflorajoy.nl
Tulpenstraat 78
2231 GX Rijnsburg
Tel : + 071 - 4020542
Email : info@tcflorajoy.nl

KVK: 59215488
BTW: NL853371714B01

Tuincentrum FloraJoy is een handelsnaam van J. Vliegenthart Tuincentrum B.V.

Artikel 1
tcflorajoy.nl is een online winkel voor bloemen, planten en andere tuin en lifestyle attributen, welke bezocht kan worden via www.tcflorajoy.nl.

Deze algemene voorwaarden ( hierna : voorwaarden ) , behorende bij de internetactiviteiten van tcflorajoy.nl , zijn gebaseerd op de door Consumentenbond en Thuiswinkel Organisatie opgestelde algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomstengesloten met gebruikmaking van de website tcflorajoy.nl , zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van tcflorajoy.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door tcflorajoy.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. tcflorajoy.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen . Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van uiterlijk 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

3.3 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid kan inroepen om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending , de koop te annuleren.

3.4 Indien de koper conform het voorgaande artikel de koop wil annuleren, dient uiterlijk binnen 30 dagen de ontvangen artikelen geretourneerd worden.

3.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

3.6 De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door tcflorajoy.nl bij het aanbod en / of bij de levering schriftelijk is aangegeven. In ieder ander geval dienen de te retourneren artikelen onbeschadigd te zijn en zoveel als mogelijk in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

3.7 Bij vooruitbetaling zal tcflorajoy.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen , inclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 4. Prijzen.
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s , exclusief andere heffingen van overheidswege . Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Verzendkosten zijn ( tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website van tcflorajoy.nl gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht van het pakketgewicht. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 tcflorajoy.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet – of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 5 . Levering
tcflorajoy.nl.nl streeft ernaar om bestellingen dezelfde of 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden aan haar vervoerder. Hiertoe is tcflorajoy.nl niet verplicht.

5.2 De uiterste leverdatum is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geinformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. tcflorajoy.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen van eventueel al betaalde orderbedragen.

5.4 Afwijkingen in kleur-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist.

5.5 Tcflorajoy.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Tcflorajoy.nl

Artikel 6. Risico en eigendom
6.1 Het risico van de zaken gaat van tcflorajoy.nl over op de klant op het moment van aflevering.

6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van tcflorajoy.nl over op het moment van bezorging.

6.3 Indien de klant niet tijdig aan tcflorajoy.nl mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van tcflorajoy.nl op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal tcflorajoy.nl de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

6.4 Het eigendom van de zaken gaat van tcflorajoy.nl over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan tcflorajoy.nl is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 7. Betaling
7.1 Factuur: de klant ontvangt van tcflorajoy.nl een orderbevestiging met het te betalen bedrag. Na voldoening van het te betalen bedrag op de bankrekening van tcflorajoy.nl ontvangt de klant het product.

Artikel 8. Garantie
tcflorajoy.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door tcflorajoy.nl , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.

8.3 Een beroep op garantie wordt slechts door tcflorajoy.nl in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij tcflorajoy.nl indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

8.4 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 tcflorajoy.nl is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door tcflorajoy.nl.

9.2 De aansprakelijkheid van tcflorajoy.nl overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld , grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van tcflorajoy.nl.

9.3 tcflorajoy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft tcflorajoy.nl het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat tcflorajoy.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele tcflorajoy.nl verder toekomende rechten.

10.2 Alle voorderingen, die tcflorajoy.nl in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. Klachten
Klachten met betrekking tot levering van Uw bestelling 11.1 Wij doen er alles aan om alle producten conform de bestelling te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient de koper dit per omgaande aan tcflorajoy.nl te melden door ons een e-mail te sturen aan tcflorajoy.nl. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal tcflorajoy.nl reageren op de klacht.

11.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 12. Annulering van Uw bestelling.
12.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat U de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken U daartoe een e-mail te sturen aan tcflorajoy.nl. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra Uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag U deze als ontvangen beschouwen. Indien U Uw geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, restitueert tcflorajoy.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen.

12.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst(uitsluitend de gehele) berstelling te herroepen (annuleren) , zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.

12.3 Voor ontbinding van de koop dient de koper via mail contact op te nemen met tcflorajoy.nl. In deze mail dient U Uw naam , ordernummer en (indien van toepassing) Uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft U aan dat U Uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits Uw verzoek voldoet aan het bovenstaande , ontvangt U binnen 1 werkdag een bevestiging mat het adres waarnaar U Uw bestelling kunt retourneren.

12.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij Uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van Uw bestelling door tcflorajoy.nl plaats.

12.5 Indien U niet binnen 24 uur na de bestelling, of binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent U betalingsplichtig. tcflorajoy.nl is gerechtigd kosten aan de door U door te berekenen , indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 13. Overmacht
tcflorajoy.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat tcflorajoy.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn , alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen tcflorajoy.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige , dan wel vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 15. Persoonsgegevens.
15.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de wet persoonsregistraties/ de wet bescherming persoonsgegevens, worden door tcflorajoy.nl nageleefd. Wanner de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met tcflorajoy.nl contact opnemen. tcflorajoy.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het datebestand aanpassen.

15.2 tcflorajoy.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Privacyverklaring In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons te allen tijde nageleefd worden. Hoe gaan wij om met deze informatie? De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van improvement aan onze shop. Indien noodzakelijk gebruiken wij U gegevens om met U in contact te komen. Kan ik mijn gegevens inzien? Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie? U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt U van dat besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels een mail op de hoogte gebracht. Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database? Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: . deze gegevens onjuist blijken te zijn; . de registratie van deze gegevens het doel van de registratie niet dient; . de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Bedrijfscontactgegevens: tcflorajoy.nl Tulpenstraat 78 2231 GX Rijnsburg Tel : + 071 - 4020542 Email : info@tcflorajoy.nl

KVK: 59215488 BTW: NL853371714B01